โครงการ “ฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางบกและแนวชายฝั่ง ด้วยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (Drone) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ”

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ตำแหน่งคณบดี ได้จัดโครงการ “ฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางบกและแนวชายฝั่งด้วยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (Drone) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)” รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ปตท. โดยหัวข้อที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ การวางแผนบินสำรวจ การควบคุม การบันทึกภาพรูปแบบต่าง ๆ ด้วย Drone เทคนิคการประมวลผลการสำรวจจาก Drone อาทิ การจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ การแปรผลจาก multispectral image การแปรผลข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS และเทคนิคการประมวลผลในรูปแบบ 3D Mapping เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิคดังกล่าวข้างต้น สำหรับการพัฒนางานด้านการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางบกและแนวชายฝั่งด้วย Drone และ GIS ให้ได้ข้อมูลการสำรวจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Picture4

Picture3

Picture2

Picture2