คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ในปัจจุบันความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ผสมผสานกับความรู้หลากหลายด้าน สามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการบริหารประเทศในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านภัยพิบัติ ด้านการบริหารพื้นที่ในท้องถิ่น

โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีการเรียนการสอนในวิชาที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจับุนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Global Climate Change) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การบริหารเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ด้วยอุปกรณ์การเรียน การสำรวจ รวมถึงSoftwareในการเรียนที่ทันสมัย อกีทั้งยังมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน ทำให้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์สามารถบ่มเพาะนักศึกษาทุกคนมีทักษะความสามารถพร้อมทำงานจริง

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม

Events

E - NEWSLETTER

สมัครเพื่อรับจดหมายข่าวอัพเดทต่างๆ

    ผลงานวิจัย

    ศิษย์เก่า

    th