ประกาศการรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการสร้างผลงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย โดยมีประกาศ 2 เรื่อง ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Linkด้านล่างนี้

http://research.buu.ac.th/web2015/?p=1988