การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย แบบบูรณาการ และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ —> รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดแบบฟอร์ม—> แบบฟอรม์