การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)และสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยหลักสูตรของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้มีการรับรองจำนวนทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (เอกสารหน้า 9)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (เอกสารหน้า 9)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 (เอกสารหน้า 10)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ-สกอ