ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม–>กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม