ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ–>ประกาศผลQE

 

ประกาศผลQE_001