ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) หรือ SCGI Master Program ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) หรือ SCGI Master Program ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>>> ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์SCGIครั้งที่2

 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์SCGIครั้งที่2-1