ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) หรือ SCGI Master Program คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

                                >> ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา