แจ้งปฏิทินการอบรมและการสอบสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยบัณฑิตวิทยาบลัยได้จัดทำปฏิทินการอบรมและการสอบ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงกำหนดการอบรมและการสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ–>calendar

 

63313 63314 63315