ผลงานวิจัยปี 2559

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่รายแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม บริเวณอำเภอบ่อทองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน

สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี

คำสำคัญ

พื้นที่เกษตรกรรม, ความถูกต้อง, การจำแนก, รายแปลง

วันที่เผยแพร่

กันยายน 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่รายแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม บริเวณอำเภอบ่อทองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง ครอบคลุมทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอบ่อทองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาเทคนิคการจัดทำแผนที่รายแปลงจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ได้มีการปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิต การทำภาพผสมสีและการเน้นข้อมูลภาพ โดยพิจารณาจาก ชนิดสี ระดับสี ขนาด รูปร่าง ความหยาบละเอียด รูปแบบ เงา ทำเลที่ตั้ง และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
ผลการแปลและวิเคราะห์ได้พื้นที่เกษตรกรรม ของอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2560 พบว่ามีพื้นที่เกษตรกรรม 379,838 ไร่ ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนก ได้ร้อยละ 81.46 จากการจัดทำข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า มีพื้นที่นา 3,177 ไร่ พื้นที่พืชไร่ 62,818 ไร่ พื้นที่ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 303,970 ไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 30,882 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ 4,742 ไร่
ผลการแปลและวิเคราะห์ได้พื้นที่เกษตรกรรม ของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2560 พบว่ามีพื้นที่เกษตรกรรม 105,747 ไร่ ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนก ได้ร้อยละ 80.33 จากการจัดทำข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า มีพื้นที่นา 1,473 ไร่ พื้นที่พืชไร่ 72,747 ไร่ พื้นที่ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 20,145 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ 11,386 ไร่ โดยอำเภอศรีราชาไม่พบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จากการจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรรายแปลง พื้นที่ดังกล่าว สามารถพัฒนาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชใหม่ เช่น ปรับช่วงเวลาการเพาะปลูก เกษตรกรควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วต่าง ๆ เป็นต้น ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการของตลาด ส่งเสริมการปลูกพืชให้มีคุณภาพและการปลูกพืชหมุนเวียน การระบายน้ำในคลองระบายน้ำไม่สะดวก สามารถขุดลอกคลองให้กว้างขึ้น และควรมีการจัดทำข้อมูลในพื้นที่จุดที่เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง

เกี่ยวกับงานวิจัย