ผลงานวิจัยปี 2559

การพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะใกล้เพื่อจัดทำเซนเซอร์เว็บสำหรับข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน

กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ และ ภาสิรี ยงสิริ

คำสำคัญ

เทคโนโลยีรับรู้ระยะใกล้, อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, เซนเซอร์เว็บ, คุณภาพแหล่งน้ำ

วันที่เผยแพร่

สิงหาคม 2560

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะใกล้ และจัดทำเซนเซอร์เว็บสำหรับข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณสระน้ำสวนนันทนาการในมหาวิทยาลัยบูรพา รายงานนี้เป็นการศึกษาวิจัยในระยะแรก โดยได้ศึกษาและเลือกเครื่องมือในการพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะใกล้และเซนเซอร์เว็บ พบว่า ระบบ Thingspeak มีความเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาต้นแบบ ในการอ่านข้อมูลจากระยะไกลและการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตที่จุดติดตั้งเซนเซอร์ ดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้สร้างต้นแบบระบบวัดคุณภาพน้ำด้านความเป็นกรด – ด่าง และอุณหภูมิบริเวณสระน้ำสวนนันทนาการในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำสำหรับพัฒนาระบบเซนเซอร์เว็บต่อไป

เกี่ยวกับงานวิจัย