ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(1) / 12186 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 )

       ข้อมูลทั่วไป

  1.  ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

           ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Science Program in Geoinformatics

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ชื่อปริญญาภาษาไทย    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science (Geoinformatics)

            อักษรย่อภาษาไทย    วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

            อักษรย่อภาษาอังกฤษ    B.Sc. (Geoinformatics)

 

  1. วิชาเอก

            ภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

            ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

 

  1. รูปแบบของหลักสูตร

            5.1 รูปแบบ

                 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

            5.2 ภาษาที่ใช้

                 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

            5.3 การรับเข้าศึกษา

                 รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

            5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

                 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

            5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

          สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่—> หลักสูตรป.ตรีปรับปรุง2559