ระดับบัณฑิตศึกษา

SCGI Master Degree Program (International Program)

Master of Science Program in Geoinformatics

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ปริญญาโท หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )

ข้อมูลทั่วไป

▸ โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

รับรองโดย สกอ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 (หนังสือ ที่ ศธ 0506(2) / 2335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 )

ข้อมูลทั่วไป

▸ โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร