วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภาระกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์
 

ปรัชญา : 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม
 

ปณิธาน :

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม
 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก

 

วิสัยทัศน์ :

“ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ของภาคตะวันออก”
The Excellent Center in the Eastern of Geoinformatics”
 

อัตลักษณ์ :

ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อชุมชน 
 

พันธกิจ :

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุน คน ชุมชน ให้เข้มแข็ง และธำรงไว้ชึ่งศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์  :

 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2. มีองค์ความรู้  งานวิจัย  และงานสร้างสรรค์ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
 3. คน  ชุมชน เข้มแข็ง  อยู่ดี  มีสุข มีวัฒนธรรม ศีลธรรมและพึ่งพา ตนเองได้
 4. บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพิ่มคุณภาพผลผลิต