ยุทธศาสตร์องค์กร

๑. การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
๓. การพัฒนา คน ชุมชน เข้มแข็ง มีวัฒนธรรม ศีลธรรมและพึ่งพาตนเองได้
๔. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
๕. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ