บุคคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรปฏิบัติการ

ชื่อ  :
นายกฤตภาส เขียวสม
Email  :
krittaphart@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 107

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ  :
นางสาว กิตติยา เพชรดี
Email  :
kittiyap@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 108

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและสหกิจศึกษา

ชื่อ  :
ว่าที่ ร.อ. จิรเมธ จุลวิเชียร
Email  :
jiramatech@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102362

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ  :
นาย ชาญวิทย์ เร่งพัฒนพิบูล
Email  :
chanwit@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 106

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นายดาวุฒิ กาลาเอส
Email  :
dawut@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102308

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ชื่อ  :
นายธนากร เพ็งผ่อง
Email  :
tanakorn@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 107

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ  :
นางสาวธนิษตา ไทยเกิดศรี
Email  :
tanista.t@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102308

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ชื่อ  :
นางนฤดี บุญถนอม
Email  :
narudee@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 107

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นายปรีชา บุญขาว
Email  :
preechap@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 101

พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ  :
นายพีรพันธ์ ด้วงเหม็น
Email  :
peerapran@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 107

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ  :
นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล
Email  :
minlada@go.buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 101

นักวิชาการศึกษา

ชื่อ  :
นางวรัญญา ชนะสงคราม
Email  :
waranya@buu.acth
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 103

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ  :
นางสาววัชรา นาวีพงษ์ผจญ
Email  :
watchare@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 102

นักวิชาการพัสดุ

ชื่อ  :
นางสาววัลย์ลิดา ไข่มุกข์
Email  :
wanlida@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 105

นักวิจัย

ชื่อ  :
นางสาวสัมปตี สงวนพวก
Email  :
sampatee@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 101 หรือ 038102379

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ  :
นางสาว สุพิชชา เสมอกิจ
Email  :
supitcha@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102363 ต่อ 104

เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ  :
นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์
Email  :
attawut@buu.ac.th
เบอร์ภายใน  :
038102308