ข่าวประชาสัมพันธ์

(ไทย) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกับองค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ “สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมือง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี DRONE เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่อนาคต”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกับองค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ “สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมือง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี DRONE...