ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS X Sharing EP.2 “การสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo Sounder ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทย...

โครงการ “ฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางบกและแนวชายฝั่ง ด้วยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (Drone) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ”

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ตำแหน่งคณบดี ได้จั...

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม ” โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน “

รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ http://training.gistda.or.th/forest/  

GRC Visa Service during COVID-19

การตรวจสอบพื้นที่สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี Drone และการสร้างข้อมูลเมืองด้วย GIS

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงานการประชุมและอบรมทางวิชาการสันนิบาต เทศบาลจังหวัดชลบุรี ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน โด...