ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ISPRS Student Consortium Summer School and Hackathon

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ISPRS Student Consortium Summer School and Hackathon รายละเอียด...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมออกบูธด้านการศึกษาในงาน Thailand Products Expo 2018

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมออกบูธด้านการศึกษาในงาน Thailand Products Expo 2018 ระหว่างวันที่ ๗ -๑๐มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๖๑ ณ ศู...

โครงการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั...

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program รายละเอียดเพิ่มเติม : http://scgi.gistda.or.th/    

การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ โดย นายพิเศษ เสนาวงษ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการใช้ที่ดินโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศศาสตร์ กรณีพ...

การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์ แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายวัชรพงษ์  แสงนิล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  วั...

หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  หลักสูตรSCGIรับสมัครนิสิตชาวไทยผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน จำนวน ...

การอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDAPortal)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDAPortal)

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

                   ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำ...

การแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการ การแข่งข...