คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

แผนการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

th