คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

10.หลักการนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

th