คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

15.ค่าตรวจสุขภาพ,ค่าทำฟัน,ค่าเยี่ยมไข้

th