คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

18.ประกาศ:การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยของพนักงานและข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ

th