คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

19.สรุปการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

th