คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

4.ใบสำคัญรับเงิน(ค่าพาหนะส่วนบุคคลและค่าผ่านทางพิเศษ)

th