คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GEO 02 : เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ – ดุษฎีนิพนธ์

th