คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GEO 07 : บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์

th