คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GEO 08 : เสนอขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ – ดุษฎีนิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

th