คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GEO 08-2 : การให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ – ดุษฎีนิพนธ์

th