คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GEO 12 : ใบสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) – สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

th