คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GEO02-2 ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องหลังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

th