คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

RE09 : ขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ำหว่าหน่วยกิต

th