คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

RE11 : ขอลาออกจาการเป็นนิสิต (ยื่นพร้อมบัตรนิสิต)

th