คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การฝึกปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 6 เมษายน 2566

“GIS is not just about maps.” 🗺️
เพราะ GIS ไม่ใช่เเค่เรื่องแผนที่เท่านั้น !!
📍 ฝึกปฏิบัติภาคสนามของนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 … DAY 2 (6 เมษา 66)
เราพาน้องนิสิตทำ GIS workshop ที่หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง
โดยเเบ่งกิจกรรมเป็น 5 ฐาน
✅ 1. GNSS (Global Navigation Satellite System)
–โดย อ.วุฒิชัย แก้วแหวน
✅ 2. Remote sensing
–โดย ดร.ปัทมา พอดี
✅ 3. สำรวจทรัพยากร/ผังเมือง
–โดย รศ.ดร.ประสงค์ สงวนธรรม
–ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
–อ.กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์
✅ 4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse) และ GIS
–ผศ.พิชิตพร ผลเกิดดี
✅ 5. Drone mapping
— คุณดาวุฒิ กาลาเอส
ซึ่งในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 5 ส่วน
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
เพื่อสร้างกระบวนการคิด
และได้ลงมือทำงานเป็นทีม
เพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานจริงในอนาคต
th