คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

บรรยากาศการนิเทศนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

th