คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 2566

th