คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2562

ปฐมนิเทศ62-01

th