คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

พิธีไหว้ครูคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ. ศ. ๒๕๖๑ งานกิจการนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม และให้นิสิตใหม่ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ และศิษย์เก่า ได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์

ซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชาความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นิสิต และได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

IMG_0503 IMG_0506 IMG_0511 IMG_0515 IMG_0518 IMG_0525 IMG_0529 IMG_0538 IMG_0542 IMG_0555 IMG_0576 IMG_0590 IMG_0607 IMG_0612 IMG_0615 IMG_0620 IMG_0631 IMG_0634 IMG_0641

th