คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

พิธีไหว้ครู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559Wai Kru ceremony of Geoinformatics faculty Academic Year 2016

th