คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

พิธีไหว้ครู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕60 งานกิจการนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีไหว้ครู คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ชั้น 1 ห้อง Qs2-101 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ ตลอดจนศิษย์เก่าที่ได้ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ กลับมาสถานศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสาทวิชาให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ครู อาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และคณาจารย์ภายในคณะฯ และเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้นิสิตได้ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน

24099140_1614020355300118_1915246779_n 24116594_1614020385300115_1748945756_o 24138921_1614020381966782_1808286910_o 24139330_1614020368633450_2037996230_o 24139987_1614020401966780_672614288_o 24167291_1614020395300114_1782407522_o 24169628_1614020388633448_1972399232_o 24116429_1614020375300116_595619361_o 24169517_1614020365300117_302721346_o 24197258_1614020408633446_1566491765_o

th