คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดโกมุทรัตนาราม ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภาระหน้าที่ สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยบูรพา ในด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

IMG_0701 IMG_0696IMG_0671IMG_0595 IMG_0598 IMG_0630 IMG_0609 IMG_0686 IMG_0626 IMG_0605IMG_0684

th