คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 งานกิจการนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง KC -20๐ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้ เพื่อให้นิสิตได้ทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตัวของนิสิตพร้อมทั้งทราบถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิต พร้อมแจ้งให้นิสิตทราบถึงอาจารย์ที่ปรึกษาของตนในการขอคำปรึกษากรณีต่างๆ ต่อไป

20544008_1512390655485732_7490836384728177400_o20626893_1512389872152477_5850411748881935411_o 20507870_1512389198819211_4004108351177881171_o20545639_1512390438819087_1492364783790274784_o 20545166_1512388945485903_5048773350700956946_o  20545625_1512390342152430_5484672349793258457_o

th