คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง M-707 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร สร้อยทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ

โดยภายในโครงการฯ มีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มตลาดงานและความต้องการบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์” โดย ผศ.ดร.รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

และทีมวิทยากร จาก บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ความรู้ความเข้าใจนิสิต เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพในงานด้าน GIS พร้อมรับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมทำงานกับทางบริษัท

 

th