คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ วัดโกมุทรัตนาราม ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Punsa

th