คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งานกิจการนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดเก่าโบราณ ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร ตลอดจนนิสิตคณะภูมิสารสนเทศสาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเลี้ยงภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 15 รูป เพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทยของพระพุทธศาสนา และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

IMG_9350IMG_9272

 IMG_9267 IMG_9273 IMG_9278 IMG_9314 IMG_9330  IMG_9355

th