คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการเรียนรู้การใช้เครื่องมือปฏิบัติการภาคสนาม ปีการศึกษา 2560

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการเรียนรู้การใช้เครื่องมือปฏิบัติการภาคสนาม ปีการศึกษา 2560 ในวันที่  19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง M-707 ชั้น7 อาคารเกษม จาติกวณิช  มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฎิบัติแก่นิสิต โดยมี นายชุมพร  เนตรนิยม นายช่างสำรวจชำนาญงาน สำนักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ตามหัวข้อ”วิธีการสำรวจโดยใช้กล้องระดับและอุปกรณ์ต่างๆ”  และ “เทคนิคการปฏิบัติใช้เครื่องมือการสำรวจรังวัด”

56924 56927 56928 56929 56930 56931 56932

th