คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว

th