คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Receiving an integrated research funding proposal (New researcher) from the Research and Development Fund Burapha University FY 2019

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย แบบบูรณาการ และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ —> รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดแบบฟอร์ม—> แบบฟอรม์

Burapha university Has allocated funding for research, budget from research and development funds Burapa university To promote and support research for faculty and researchers in creating integrated research results and enhancing research capacity By submitting a research project proposal for funding within 31 January 2019

See more details at —>Click

Download form —>Click

 

th