คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 – 103 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ท่านใดสนใจสามารถเข้าูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่—>รายละเอียดเพิ่มเติม

 

chicken2562

th